درباره‌ی ایمان کاظمی

مدرس ریاضیات کنکور و صاحب امتیاز اپلیکیشن آموزشی EiMath

خانه درباره‌ی ایمان کاظمی
مدرس ریاضیات کنکور

درباره مهندس ایمان کاظمی

مؤلف کتب انتشارات بيست، نيمکت سبز و علوی
دبير نمونه مدارس غيردولتی استان تهران
مدرس مجموعه دکتر آی‌کيو گاج

مدرس شهرهای:
تهران: آموزشگاه راه اندیشه
کرج: دبیرستان های آبادگران، پاکان، شیوه
شهریارواندیشه: دبیرستان های برهان و بصیرت و آموزشگاه علمی فخر دانش
رودهن : دبیرستان فرزانگان
پاکدشت : آموزشگاه علمی نامجو (علوی)
کاشان : آموزشگاه علمی خواجه نصیرالدین طوسی

ویدیوهای درس و تست آموزشی ریاضی
برای پایه های دهم، یازدهم، دوازدهم
کنکور در تمامی رشته ها

فيلم‌های آموزشی ويژه‌ی :

كنكوری‌های تجربی و رياضی
يازدهمی‌ها‌ی تجربی و رياضی
دهمی‌های تجربی و رياضی
طرح ويژه‌ی امتحانات نهايی پايه دوازدهم به زودی …
جمع بندی ويژه‌ی كنكور ۹۸ به زودی …
آرشيو آزمون‌های آزمايشی
جزوات آموزشی و ….